75W

نوار کناری
حالت نمایش:
روغن دنده ایرانول (EP (75W بشکه
نمایش سریع

روغن دنده ایرانول (EP (75W بشکه

ایرانول EP با استفاده از روغن پايه پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و مواد افزودني مناسب مقاوم در مقابل فشارهای بالا (Extreme Pressure) توليد گرديده است.سطح کارایی:APIGL-4موارد کاربرد:این روغن برای جعبه دنده های غیر اتوماتیک خودروهای سبک وسنگین که در شرایط سرعت بالا ، گشتاور پائین و یا سرعت پائین ،گشتـاور بالا کار می کنند مناسب می باش..

روغن دنده ایرانول EP 75W حجم 1 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده ایرانول EP 75W حجم 1 لیتر

ایرانول EP با استفاده از روغن پايه پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و مواد افزودني مناسب مقاوم در مقابل فشارهای بالا (Extreme Pressure) توليد گرديده است.سطح کارایی:APIGL-4موارد کاربرد:این روغن برای جعبه دنده های غیر اتوماتیک خودروهای سبک وسنگین که در شرایط سرعت بالا ، گشتاور پائین و یا سرعت پائین ،گشتـاور بالا کار می کنند مناسب می باش..

روغن دنده ایرانول EP 75W حجم 2 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده ایرانول EP 75W حجم 2 لیتر

ایرانول EP با استفاده از روغن پايه پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و مواد افزودني مناسب مقاوم در مقابل فشارهای بالا (Extreme Pressure) توليد گرديده است.سطح کارایی:APIGL-4موارد کاربرد:این روغن برای جعبه دنده های غیر اتوماتیک خودروهای سبک وسنگین که در شرایط سرعت بالا ، گشتاور پائین و یا سرعت پائین ،گشتـاور بالا کار می کنند مناسب می باش..

روغن دنده ایرانول EP 75W حجم 20 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده ایرانول EP 75W حجم 20 لیتر

ایرانول EP با استفاده از روغن پايه پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و مواد افزودني مناسب مقاوم در مقابل فشارهای بالا (Extreme Pressure) توليد گرديده است.سطح کارایی:APIGL-4موارد کاربرد:این روغن برای جعبه دنده های غیر اتوماتیک خودروهای سبک وسنگین که در شرایط سرعت بالا ، گشتاور پائین و یا سرعت پائین ،گشتـاور بالا کار می کنند مناسب می باش..

روغن دنده بهران سمند 75W بشکه
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

روغن دنده بهران سمند 75W بشکه

بهران سمند روغن دنده مرغوب با قدرت تحمل بار بسیار خوب است که با درجات گرانروی مختلف و در انواع نیمه سینتتیک و معدنی تهیه شده و برای روانکاری سیستم انتقال نیروی دستی انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک و سنگین که در شرایط بار و دمای بالا کار می کنند، پیشنهاد می شود.بهران سمند با استفاده از روغن پایه معدنی و سینتتیک مرغوب و مواد افزودنی مناسب، تهی..

روغن دنده بهران سمند 75W حجم 1 لیتر
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

روغن دنده بهران سمند 75W حجم 1 لیتر

بهران سمند روغن دنده مرغوب با قدرت تحمل بار بسیار خوب است که با درجات گرانروی مختلف و در انواع نیمه سینتتیک و معدنی تهیه شده و برای روانکاری سیستم انتقال نیروی دستی انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک و سنگین که در شرایط بار و دمای بالا کار می کنند، پیشنهاد می شود.بهران سمند با استفاده از روغن پایه معدنی و سینتتیک مرغوب و مواد افزودنی مناسب، تهی..

روغن دنده بهران سمند 75W حجم 20 لیتر
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

روغن دنده بهران سمند 75W حجم 20 لیتر

بهران سمند روغن دنده مرغوب با قدرت تحمل بار بسیار خوب است که با درجات گرانروی مختلف و در انواع نیمه سینتتیک و معدنی تهیه شده و برای روانکاری سیستم انتقال نیروی دستی انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک و سنگین که در شرایط بار و دمای بالا کار می کنند، پیشنهاد می شود.بهران سمند با استفاده از روغن پایه معدنی و سینتتیک مرغوب و مواد افزودنی مناسب، تهی..

روغن دنده بهران سمند 75W حجم 4 لیتر
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

روغن دنده بهران سمند 75W حجم 4 لیتر

بهران سمند روغن دنده مرغوب با قدرت تحمل بار بسیار خوب است که با درجات گرانروی مختلف و در انواع نیمه سینتتیک و معدنی تهیه شده و برای روانکاری سیستم انتقال نیروی دستی انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک و سنگین که در شرایط بار و دمای بالا کار می کنند، پیشنهاد می شود.بهران سمند با استفاده از روغن پایه معدنی و سینتتیک مرغوب و مواد افزودنی مناسب، تهی..

روغن دنده بهران سمند ویژه 75W بشکه
نمایش سریع

روغن دنده بهران سمند ویژه 75W بشکه

بهران سمند ویژه روغن دنده مرغوب با قدرت تحمل بار بسیار عالی است که با درجات گرانروی مختلف تهیه می شود.که در انواع معدنی و نیمه سینتتیک تهیه می شود. این محصول برای روانکاری سیستم انتقال نیروی دستی (جعبه دنده و دیفرانسیل) انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک و سنگین که در شرایط بار و دمای بالا کار می کنند، پیشنهاد می شود. بهران سمند ویژه با استفاده..

روغن دنده بهران سمند ویژه 75W حجم 1 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده بهران سمند ویژه 75W حجم 1 لیتر

بهران سمند ویژه روغن دنده مرغوب با قدرت تحمل بار بسیار عالی است که با درجات گرانروی مختلف تهیه می شود.که در انواع معدنی و نیمه سینتتیک تهیه می شود. این محصول برای روانکاری سیستم انتقال نیروی دستی (جعبه دنده و دیفرانسیل) انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک و سنگین که در شرایط بار و دمای بالا کار می کنند، پیشنهاد می شود. بهران سمند ویژه با استفاده..

روغن دنده بهران سمند ویژه 75W حجم 20 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده بهران سمند ویژه 75W حجم 20 لیتر

بهران سمند ویژه روغن دنده مرغوب با قدرت تحمل بار بسیار عالی است که با درجات گرانروی مختلف تهیه می شود.که در انواع معدنی و نیمه سینتتیک تهیه می شود. این محصول برای روانکاری سیستم انتقال نیروی دستی (جعبه دنده و دیفرانسیل) انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک و سنگین که در شرایط بار و دمای بالا کار می کنند، پیشنهاد می شود. بهران سمند ویژه با استفاده..

روغن دنده بهران سمند ویژه 75W حجم 4 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده بهران سمند ویژه 75W حجم 4 لیتر

بهران سمند ویژه روغن دنده مرغوب با قدرت تحمل بار بسیار عالی است که با درجات گرانروی مختلف تهیه می شود.که در انواع معدنی و نیمه سینتتیک تهیه می شود. این محصول برای روانکاری سیستم انتقال نیروی دستی (جعبه دنده و دیفرانسیل) انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک و سنگین که در شرایط بار و دمای بالا کار می کنند، پیشنهاد می شود. بهران سمند ویژه با استفاده..

روغن دنده و دیفرانسیل خودرو ایرانول (Xp (75W بشکه
نمایش سریع

روغن دنده و دیفرانسیل خودرو ایرانول (Xp (75W بشکه

ایرانول XP  با استفاده از روغن پایه پارافینیک مرغوب حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب مقاوم در مقابل فشارهای بالا (Extreme Pressure) تولید گردیده است.سطوح کارایی:APIGL-5MILL-2105 Dموارد کاربرد:در کلیه جعبه دنده های غیر اتوماتیک خودروهای سبک و سنگین و سایر وسایل نقلیه و کلیه سیستمهای انتقال نیرو  که استانداردهای فوق توصیه..

روغن دنده و دیفرانسیل خودرو ایرانول (xp (75W حجم 1 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده و دیفرانسیل خودرو ایرانول (xp (75W حجم 1 لیتر

ایرانول XP  با استفاده از روغن پایه پارافینیک مرغوب حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب مقاوم در مقابل فشارهای بالا (Extreme Pressure) تولید گردیده است.سطوح کارایی:APIGL-5MILL-2105 Dموارد کاربرد:در کلیه جعبه دنده های غیر اتوماتیک خودروهای سبک و سنگین و سایر وسایل نقلیه و کلیه سیستمهای انتقال نیرو  که استانداردهای فوق توصیه..

روغن دنده و دیفرانسیل خودرو ایرانول (Xp (75W حجم 20 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده و دیفرانسیل خودرو ایرانول (Xp (75W حجم 20 لیتر

ایرانول XP  با استفاده از روغن پایه پارافینیک مرغوب حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب مقاوم در مقابل فشارهای بالا (Extreme Pressure) تولید گردیده است.سطوح کارایی:APIGL-5MILL-2105 Dموارد کاربرد:در کلیه جعبه دنده های غیر اتوماتیک خودروهای سبک و سنگین و سایر وسایل نقلیه و کلیه سیستمهای انتقال نیرو  که استانداردهای فوق توصیه..

نمایش 1 تا 15 از 28 (2 صفحه)