2.5 لیتر

نوار کناری
حالت نمایش:
بهران سمند 75W80 حجم 2.5 لیتر
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

بهران سمند 75W80 حجم 2.5 لیتر

112,000تومان

بهران سمند روغن دنده مرغوب با قدرت تحمل بار بسیار خوب است که با درجات گرانروی مختلف و در انواع نیمه سینتتیک و معدنی تهیه شده و برای روانکاری سیستم انتقال نیروی دستی انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک و سنگین که در شرایط بار و دمای بالا کار می کنند، پیشنهاد می شود.بهران سمند با استفاده از روغن پایه معدنی و سینتتیک مرغوب و مواد افزودنی مناسب، تهیه می ..

روغن دنده کوپر SAE140 V حجم 2.5 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده کوپر SAE140 V حجم 2.5 لیتر

روغن دنده کوپرV تهیه شده از روغن پارافینیک پالایش شده بسیار مرغوب با شاخص گرانروی بالا به همراه مواد افزودنی ویژه، قابلیت استفاده در جعبه دنده های دستی ماشین آلات سبک و سنگین تحت شرایط متوسط تا سخت کاری ( فشار و سرعت بالا) اکسل و دیفرانسیل خودروهای سبک و سنگین که روغن مطابق با سطح کیفی API GL-5 توصیه شده باشد را فراهم می آورد.ماده افزودنی خاص اضافه..

روغن دنده کوپر SAE90 V حجم 2.5 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده کوپر SAE90 V حجم 2.5 لیتر

روغن دنده کوپرV تهیه شده از روغن پارافینیک پالایش شده بسیار مرغوب با شاخص گرانروی بالا به همراه مواد افزودنی ویژه، قابلیت استفاده در جعبه دنده های دستی ماشین آلات سبک و سنگین تحت شرایط متوسط تا سخت کاری ( فشار و سرعت بالا) اکسل و دیفرانسیل خودروهای سبک و سنگین که روغن مطابق با سطح کیفی API GL-5 توصیه شده باشد را فراهم می آورد.ماده افزودنی خاص اضافه..

روغن دنده کوپر اسپیدی 75W IV حجم 2.5 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده کوپر اسپیدی 75W IV حجم 2.5 لیتر

روغن دنده کوپر اسپیدی IV تهیه شده از روغن پارافینیک پالایش شده بسیار مرغوب با شاخص گرانروی بالا به همراه مواد افزودنی ویژه، قابلیت استفاده در جعبه دنده های دستی، اکسل و دیفرانسیل انواع خودروها تحت شرایط ملایم تا متوسط کاری (فشار و سرعت متوسط)، که روغنی مطابق با سطح کیفی API GL-4 توصیه شده باشد را فراهم می آورد. ماده افزودنی خاص  اضافه شده به ر..

روغن دنده کوپر اسپیدی 75W90 IV حجم 2.5 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده کوپر اسپیدی 75W90 IV حجم 2.5 لیتر

روغن دنده کوپر اسپیدی IV تهیه شده از روغن پارافینیک پالایش شده بسیار مرغوب با شاخص گرانروی بالا به همراه مواد افزودنی ویژه، قابلیت استفاده در جعبه دنده های دستی، اکسل و دیفرانسیل انواع خودروها تحت شرایط ملایم تا متوسط کاری (فشار و سرعت متوسط)، که روغنی مطابق با سطح کیفی API GL-4 توصیه شده باشد را فراهم می آورد. ماده افزودنی خاص  اضافه شده به ر..

روغن دنده کوپر اسپیدی 80W90 IV حجم 2.5 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده کوپر اسپیدی 80W90 IV حجم 2.5 لیتر

روغن دنده کوپر اسپیدی IV تهیه شده از روغن پارافینیک پالایش شده بسیار مرغوب با شاخص گرانروی بالا به همراه مواد افزودنی ویژه، قابلیت استفاده در جعبه دنده های دستی، اکسل و دیفرانسیل انواع خودروها تحت شرایط ملایم تا متوسط کاری (فشار و سرعت متوسط)، که روغنی مطابق با سطح کیفی API GL-4 توصیه شده باشد را فراهم می آورد. ماده افزودنی خاص  اضافه شده به ر..

روغن دنده کوپر اسپیدی 85W140 IV حجم 2.5 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده کوپر اسپیدی 85W140 IV حجم 2.5 لیتر

روغن دنده کوپر اسپیدی IV تهیه شده از روغن پارافینیک پالایش شده بسیار مرغوب با شاخص گرانروی بالا به همراه مواد افزودنی ویژه، قابلیت استفاده در جعبه دنده های دستی، اکسل و دیفرانسیل انواع خودروها تحت شرایط ملایم تا متوسط کاری (فشار و سرعت متوسط)، که روغنی مطابق با سطح کیفی API GL-4 توصیه شده باشد را فراهم می آورد. ماده افزودنی خاص  اضافه شده به ر..

روغن دنده کوپر اسپیدی 85W90 IV حجم 2.5 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده کوپر اسپیدی 85W90 IV حجم 2.5 لیتر

روغن دنده کوپر اسپیدی IV تهیه شده از روغن پارافینیک پالایش شده بسیار مرغوب با شاخص گرانروی بالا به همراه مواد افزودنی ویژه، قابلیت استفاده در جعبه دنده های دستی، اکسل و دیفرانسیل انواع خودروها تحت شرایط ملایم تا متوسط کاری (فشار و سرعت متوسط)، که روغنی مطابق با سطح کیفی API GL-4 توصیه شده باشد را فراهم می آورد. ماده افزودنی خاص  اضافه شده به ر..

روغن دنده کوپر اسپیدی SAE140 IV حجم 2.5 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده کوپر اسپیدی SAE140 IV حجم 2.5 لیتر

روغن دنده کوپر اسپیدی IV تهیه شده از روغن پارافینیک پالایش شده بسیار مرغوب با شاخص گرانروی بالا به همراه مواد افزودنی ویژه، قابلیت استفاده در جعبه دنده های دستی، اکسل و دیفرانسیل انواع خودروها تحت شرایط ملایم تا متوسط کاری (فشار و سرعت متوسط)، که روغنی مطابق با سطح کیفی API GL-4 توصیه شده باشد را فراهم می آورد. ماده افزودنی خاص  اضافه شده به ر..

روغن دنده کوپر اسپیدی SAE90 IV حجم 2.5 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده کوپر اسپیدی SAE90 IV حجم 2.5 لیتر

روغن دنده کوپر اسپیدی IV تهیه شده از روغن پارافینیک پالایش شده بسیار مرغوب با شاخص گرانروی بالا به همراه مواد افزودنی ویژه، قابلیت استفاده در جعبه دنده های دستی، اکسل و دیفرانسیل انواع خودروها تحت شرایط ملایم تا متوسط کاری (فشار و سرعت متوسط)، که روغنی مطابق با سطح کیفی API GL-4 توصیه شده باشد را فراهم می آورد. ماده افزودنی خاص  اضافه شده به ر..

روغن دنده کوپر75W V حجم 2.5 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده کوپر75W V حجم 2.5 لیتر

روغن دنده کوپر V تهیه شده از روغن پارافینیک پالایش شده بسیار مرغوب با شاخص گرانروی بالا به همراه مواد افزودنی ویژه، قابلیت استفاده در جعبه دنده های دستی ماشین آلات سبک و سنگین تحت شرایط متوسط تا سخت کاری ( فشار و سرعت بالا) اکسل و دیفرانسیل خودروهای سبک و سنگین که روغن مطابق با سطح کیفی API GL-5 توصیه شده باشد را فراهم می آورد.ماده افزودنی خاص اضاف..

روغن دنده کوپر75W80 V حجم 2.5 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده کوپر75W80 V حجم 2.5 لیتر

روغن دنده کوپرV تهیه شده از روغن پارافینیک پالایش شده بسیار مرغوب با شاخص گرانروی بالا به همراه مواد افزودنی ویژه، قابلیت استفاده در جعبه دنده های دستی ماشین آلات سبک و سنگین تحت شرایط متوسط تا سخت کاری ( فشار و سرعت بالا) اکسل و دیفرانسیل خودروهای سبک و سنگین که روغن مطابق با سطح کیفی API GL-5 توصیه شده باشد را فراهم می آورد.ماده افزودنی خاص اضافه..

روغن دنده کوپر75W90 V حجم 2.5 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده کوپر75W90 V حجم 2.5 لیتر

روغن دنده کوپرV تهیه شده از روغن پارافینیک پالایش شده بسیار مرغوب با شاخص گرانروی بالا به همراه مواد افزودنی ویژه، قابلیت استفاده در جعبه دنده های دستی ماشین آلات سبک و سنگین تحت شرایط متوسط تا سخت کاری ( فشار و سرعت بالا) اکسل و دیفرانسیل خودروهای سبک و سنگین که روغن مطابق با سطح کیفی API GL-5 توصیه شده باشد را فراهم می آورد.ماده افزودنی خاص اضافه..

روغن دنده کوپر85W V حجم 2.5 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده کوپر85W V حجم 2.5 لیتر

روغن دنده کوپرV تهیه شده از روغن پارافینیک پالایش شده بسیار مرغوب با شاخص گرانروی بالا به همراه مواد افزودنی ویژه، قابلیت استفاده در جعبه دنده های دستی ماشین آلات سبک و سنگین تحت شرایط متوسط تا سخت کاری ( فشار و سرعت بالا) اکسل و دیفرانسیل خودروهای سبک و سنگین که روغن مطابق با سطح کیفی API GL-5 توصیه شده باشد را فراهم می آورد.ماده افزودنی خاص اضافه..

روغن دنده کوپر85W140 V حجم 2.5 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده کوپر85W140 V حجم 2.5 لیتر

روغن دنده کوپرV تهیه شده از روغن پارافینیک پالایش شده بسیار مرغوب با شاخص گرانروی بالا به همراه مواد افزودنی ویژه، قابلیت استفاده در جعبه دنده های دستی ماشین آلات سبک و سنگین تحت شرایط متوسط تا سخت کاری ( فشار و سرعت بالا) اکسل و دیفرانسیل خودروهای سبک و سنگین که روغن مطابق با سطح کیفی API GL-5 توصیه شده باشد را فراهم می آورد.ماده افزودنی خاص اضافه..

نمایش 1 تا 15 از 16 (2 صفحه)