55 کیلوگرم

نوار کناری
حالت نمایش:
گریس صابون لیتیوم بهران یاقوت 1 ظرفیت 55 کیلوگرم
نمایش سریع

گریس صابون لیتیوم بهران یاقوت 1 ظرفیت 55 کیلوگرم

بهران یاقوت گریس چند منظوره معدنی است که با پایه صابون لیتیوم تولید می شود. این گریس الیاف کوتاه و بافت نرم دارد که برای روانکاری انواع ماشین آلات در شرایط سخت و گستره دمایی وسیع (120 تا 20- درجه سانتی گراد) توصیه می شود.این محصول برای روانکاری انواع یاتاقان های ماشین آلات در شرایط بسیار سخت و آب بندی پمپ های کاربرد دارد. گریس بهران یاقوت دارای تای..

گریس صابون لیتیوم بهران یاقوت 2 ظرفیت 55 کیلوگرم
نمایش سریع

گریس صابون لیتیوم بهران یاقوت 2 ظرفیت 55 کیلوگرم

بهران یاقوت گریس چند منظوره معدنی است که با پایه صابون لیتیوم تولید می شود. این گریس الیاف کوتاه و بافت نرم دارد که برای روانکاری انواع ماشین آلات در شرایط سخت و گستره دمایی وسیع (120 تا 20- درجه سانتی گراد) توصیه می شود.این محصول برای روانکاری انواع یاتاقان های ماشین آلات در شرایط بسیار سخت و آب بندی پمپ های کاربرد دارد. گریس بهران یاقوت دارای تای..

گریس صابون لیتیوم بهران یاقوت 3 ظرفیت 55 کیلوگرم
نمایش سریع

گریس صابون لیتیوم بهران یاقوت 3 ظرفیت 55 کیلوگرم

بهران یاقوت گریس چند منظوره معدنی است که با پایه صابون لیتیوم تولید می شود. این گریس الیاف کوتاه و بافت نرم دارد که برای روانکاری انواع ماشین آلات در شرایط سخت و گستره دمایی وسیع (120 تا 20- درجه سانتی گراد) توصیه می شود.این محصول برای روانکاری انواع یاتاقان های ماشین آلات در شرایط بسیار سخت و آب بندی پمپ های کاربرد دارد. گریس بهران یاقوت دارای تای..

گریس صابون لیتیوم بهران یاقوت EP1 ظرفیت 55 کیلوگرم
نمایش سریع

گریس صابون لیتیوم بهران یاقوت EP1 ظرفیت 55 کیلوگرم

بهران یاقوت EP گریس چند منظوره معدنی مرغوب با ویژگی تحمل بار عالی است که با پایه صابون لیتیوم و مواد افزودنی مناسب تولید می شود. این گریس الیاف کوتاه و بافت نرم دارد که برای روانکاری انواع ماشین آلات در شرایط سخت و گستره دمایی وسیع (120 تا 20- درجه) توصیه می شود. این محصول برای روانکاری انواع یاتاقان های ماشین آلات در شرایط بسیار سخت، بار و دمای با..

گریس صابون لیتیوم بهران یاقوت EP2 ظرفیت 55 کیلوگرم
نمایش سریع

گریس صابون لیتیوم بهران یاقوت EP2 ظرفیت 55 کیلوگرم

بهران یاقوت EP گریس چند منظوره معدنی مرغوب با ویژگی تحمل بار عالی است که با پایه صابون لیتیوم و مواد افزودنی مناسب تولید می شود. این گریس الیاف کوتاه و بافت نرم دارد که برای روانکاری انواع ماشین آلات در شرایط سخت و گستره دمایی وسیع (120 تا 20- درجه) توصیه می شود. این محصول برای روانکاری انواع یاتاقان های ماشین آلات در شرایط بسیار سخت، بار و دمای با..

گریس صابون لیتیوم بهران یاقوت EP3 ظرفیت 55 کیلوگرم
نمایش سریع

گریس صابون لیتیوم بهران یاقوت EP3 ظرفیت 55 کیلوگرم

بهران یاقوت EP گریس چند منظوره معدنی مرغوب با ویژگی تحمل بار عالی است که با پایه صابون لیتیوم و مواد افزودنی مناسب تولید می شود. این گریس الیاف کوتاه و بافت نرم دارد که برای روانکاری انواع ماشین آلات در شرایط سخت و گستره دمایی وسیع (120 تا 20- درجه) توصیه می شود. این محصول برای روانکاری انواع یاتاقان های ماشین آلات در شرایط بسیار سخت، بار و دمای با..

گریس صابون کلسیم بهران لعل 1 ظرفیت 55 کیلوگرم
نمایش سریع

گریس صابون کلسیم بهران لعل 1 ظرفیت 55 کیلوگرم

بهران لعل گریس معدنی مقاوم در برابر آب است که با پایه صابون کلسیم تولید می شود. این گریس دارای بافت نرم (کره ای) و الیاف کوتاه بوده و برای روانکاری انواع ماشین آلات در درجه حرارت متوسط (70 تا 20- درجه سانتی گراد) توصیه می شود.این محصول برای روانکاری یاتاقان ها، اتصالات محوری، بستر های کشویی و جعبه دنده های فرمان دستگاه های صنعتی کاربرد دارد. گریس ب..

گریس صابون کلسیم بهران لعل 2 ظرفیت 55 کیلوگرم
نمایش سریع

گریس صابون کلسیم بهران لعل 2 ظرفیت 55 کیلوگرم

بهران لعل گریس معدنی مقاوم در برابر آب است که با پایه صابون کلسیم تولید می شود. این گریس دارای بافت نرم (کره ای) و الیاف کوتاه بوده و برای روانکاری انواع ماشین آلات در درجه حرارت متوسط (70 تا 20- درجه سانتی گراد) توصیه می شود.این محصول برای روانکاری یاتاقان ها، اتصالات محوری، بستر های کشویی و جعبه دنده های فرمان دستگاه های صنعتی کاربرد دارد. گریس ب..

گریس صابون کلسیم بهران لعل 3 ظرفیت 55 کیلوگرم
نمایش سریع

گریس صابون کلسیم بهران لعل 3 ظرفیت 55 کیلوگرم

بهران لعل گریس معدنی مقاوم در برابر آب است که با پایه صابون کلسیم تولید می شود. این گریس دارای بافت نرم (کره ای) و الیاف کوتاه بوده و برای روانکاری انواع ماشین آلات در درجه حرارت متوسط (70 تا 20- درجه سانتی گراد) توصیه می شود.این محصول برای روانکاری یاتاقان ها، اتصالات محوری، بستر های کشویی و جعبه دنده های فرمان دستگاه های صنعتی کاربرد دارد. گریس ب..

گریس صابون کلسیم بهران لعل 4 ظرفیت 55 کیلوگرم
نمایش سریع

گریس صابون کلسیم بهران لعل 4 ظرفیت 55 کیلوگرم

بهران لعل گریس معدنی مقاوم در برابر آب است که با پایه صابون کلسیم تولید می شود. این گریس دارای بافت نرم (کره ای) و الیاف کوتاه بوده و برای روانکاری انواع ماشین آلات در درجه حرارت متوسط (70 تا 20- درجه سانتی گراد) توصیه می شود.این محصول برای روانکاری یاتاقان ها، اتصالات محوری، بستر های کشویی و جعبه دنده های فرمان دستگاه های صنعتی کاربرد دارد. گریس ب..

گریس صابون کلسیم بهران کهربا 1 ظرفیت 55 کیلوگرم
نمایش سریع

گریس صابون کلسیم بهران کهربا 1 ظرفیت 55 کیلوگرم

بهران کهربا گریس معدنی مقاوم در برابر آب است که با پایه صابون کلسیم تولید می شود. این گریس بافت نرم (کره ای) و الیاف کوتاه دارد و برای روانکاری انواع ماشین آلات در درجه حرارت متوسط (70 تا 20- درجه سانتی گراد) توصیه می شود.این محصول برای روانکاری یاتاقان ها، اتصالات محوری، بستر های کشویی و جعبه دنده های فرمان دستگاه های صنعتی کاربرد دارد. گریس با پا..

گریس صابون کلسیم بهران کهربا 2 ظرفیت 55 کیلوگرم
نمایش سریع

گریس صابون کلسیم بهران کهربا 2 ظرفیت 55 کیلوگرم

بهران کهربا گریس معدنی مقاوم در برابر آب است که با پایه صابون کلسیم تولید می شود. این گریس بافت نرم (کره ای) و الیاف کوتاه دارد و برای روانکاری انواع ماشین آلات در درجه حرارت متوسط (70 تا 20- درجه سانتی گراد) توصیه می شود.این محصول برای روانکاری یاتاقان ها، اتصالات محوری، بستر های کشویی و جعبه دنده های فرمان دستگاه های صنعتی کاربرد دارد. گریس با پا..

گریس صابون کلسیم بهران کهربا 3 ظرفیت 55 کیلوگرم
نمایش سریع

گریس صابون کلسیم بهران کهربا 3 ظرفیت 55 کیلوگرم

بهران کهربا گریس معدنی مقاوم در برابر آب است که با پایه صابون کلسیم تولید می شود. این گریس بافت نرم (کره ای) و الیاف کوتاه دارد و برای روانکاری انواع ماشین آلات در درجه حرارت متوسط (70 تا 20- درجه سانتی گراد) توصیه می شود.این محصول برای روانکاری یاتاقان ها، اتصالات محوری، بستر های کشویی و جعبه دنده های فرمان دستگاه های صنعتی کاربرد دارد. گریس با پا..

گریس صابون کلسیم بهران کهربا 4 ظرفیت 55 کیلوگرم
نمایش سریع

گریس صابون کلسیم بهران کهربا 4 ظرفیت 55 کیلوگرم

بهران کهربا گریس معدنی مقاوم در برابر آب است که با پایه صابون کلسیم تولید می شود. این گریس بافت نرم (کره ای) و الیاف کوتاه دارد و برای روانکاری انواع ماشین آلات در درجه حرارت متوسط (70 تا 20- درجه سانتی گراد) توصیه می شود.این محصول برای روانکاری یاتاقان ها، اتصالات محوری، بستر های کشویی و جعبه دنده های فرمان دستگاه های صنعتی کاربرد دارد. گریس با پا..

گریس صابون کلسیم کمپلکس بهران زمرد 1 ظرفیت 55 کیلوگرم
نمایش سریع

گریس صابون کلسیم کمپلکس بهران زمرد 1 ظرفیت 55 کیلوگرم

بهران زمرد گریس معدنی چند منظور مقاوم در برابر آب و دماهای بالا است که با پایه صابون کمپلکس کلسیم تولید می شود. این گریس بافت نرم و نقطه قطره شدن بالا دارد که برای روانکاری انواع ماشین آلات در شرایط سخت و گستره دمایی وسیع (150 تا 20- درجه سانتی گراد) توصیه می شود. این محصول برای روانکاری انواع یاتاقان ها و دیگر اجزای ماشین آلاتی که تحت شرایط دما، ب..

نمایش 1 تا 15 از 18 (2 صفحه)