آزمایش اندازه گیری میزان خاکستر سولفاته در روانکار

آزمایش اندازه گیری میزان خاکستر سولفاته در روانکار

هدف‌از‌تدوین‌این‌استاندارد‌،تعیین‌روشی‌برای ‌اندازه گیری ‌خاکستر‌سولفاته‌شده در‌ ‌روان کننده‌هاستفاده نشده دارای ‌مواد‌افزودنی‌( روغن نو)و ‌کنسانتره های ‌افزودنی ‌مورد استفاده ‌در‌ترکیبات‌است‌.این ‌مواد‌افزودنی معمولاحاوی یک‌یا‌چند‌فلز ‌،نظیر‌باریم ‌،کلسیم ‌،منیزیم ‌،روی ‌،پتاسیم ‌،سدیم ‌و‌قلع‌است‌.عناصر‌گوگرد‌،فسفر‌ و‌کلر‌نیز ‌میتوانند‌به صورت‌ترکیب‌وجود‌داشته‌باشند. این‌استاندارد برای ‌روغنهای ‌دارای ‌مواد‌افزودنی‌بدون‌خاکستر‌که‌مقادیر‌خاکستر‌سولفاته شده آنهاکمتر‌از‌‌ 0.02% جرمی‌است‌،کاربرد‌دارد‌.حد‌پایین‌این‌روش‌آزمون0.005% جرمی‌خاکستر‌سولفاته شده است

هدف‌از‌تدوین‌این‌استاندارد‌،تعیین‌روشی‌برای ‌اندازه گیری ‌خاکستر‌سولفاته‌شده در‌ ‌روان کننده‌هاستفاده نشده دارای ‌مواد‌افزودنی‌( روغن نو)و ‌کنسانتره های ‌افزودنی ‌مورد استفاده ‌در‌ترکیبات‌است‌.این ‌مواد‌افزودنی معمولاحاوی یک‌یا‌چند‌فلز ‌،نظیر‌باریم ‌،کلسیم ‌،منیزیم ‌،روی ‌،پتاسیم ‌،سدیم ‌و‌قلع‌است‌.عناصر‌گوگرد‌،فسفر‌ و‌کلر‌نیز ‌میتوانند‌به صورت‌ترکیب‌وجود‌داشته‌باشند. این‌استاندارد برای ‌روغنهای ‌دارای ‌مواد‌افزودنی‌بدون‌خاکستر‌که‌مقادیر‌خاکستر‌سولفاته شده آنهاکمتر‌از‌‌ 0.02% جرمی‌است‌،کاربرد‌دارد‌.حد‌پایین‌این‌روش‌آزمون0.005% جرمی‌خاکستر‌سولفاته شده است

کپی رایت © 1402. تمام حقوق قالب محفوظ است